registre de sol·licitants

Tal i com preveu la Llei del dret a l’habitatge, per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial a Sant Adrià de Besòs, seràrequisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Adriàde Besòs en la modalitat de demanda d’habitatge corresponent.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia per dues vegades a un habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable, comportarà que les persones sol·licitants no es puguin tornar a donar d’alta en el Registre durant els cinc anys següents.

A més, el Registre és una base de dades que es crea amb la finalitat de:
Proporcionar informació sobre la necessitat d’habitatge amb protecció oficial dels ciutadans de Sant Adria de Besòs.
Proporcionar en tot moment les dades actualitzades i reals dels sol·licitants d’habitatge del municipi, creant una base operativa per als sorteig d’adjudicació d’habitatge amb protecció oficial que es vagin realitzant.

  • Ser major d'edat o emancipat.
  • Tenir necessitat d'habitatge (declaració dins la sol•licitud)
  • Residir i estar empadronat a la ciutat de Sant Adrià de Besòs. En el cas d’unitats de convivència, almenys un dels sol·licitants hauràde complir aquest requisit.
    Aquest requisit no s’exigiràa les persones emigrades que siguin originàries de Sant Adrià de Besòs o que hi hagin residit en els dos anys immediatament anteriors a la sortida de la ciutat. 
  • En cas de sol·licitants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d’un país de la UE hauran d’acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i mantenir-lo vigent durant tota la durada de la inscripció en el Registre i, si s’escau, del procés d’adjudicació dels habitatges. La residència hauràde tenir el caràcter permanent per poder optar a un Habitatge de Protecció Oficial en regim de propietat 
  • Complir el límit d'ingressos màxims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’habitatges amb protecció oficial, segons la modalitat de sol·licitud per la qual opti en el moment de la sol·licitud.